50954- Kälarne-Hammarforsen

Projektet avser: Skogs- och markvärdering samt avverkning

Utförandeperiod: Sommar-Höst 2016

 Sträckning:Bredd:
 Kälarne-Hammarforsen6m

Uppdrag

E.ON Elnät Sverige AB´s mål är att du ska ha en säker elleverans och därför förstärker vi nu elnätet i ditt närområde!

Ansjö Skog & Markkonsult AB har på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB fått i uppdrag att utföra skogs- och markvärdering inför byggnation av ny 20kV kraftledning.

E.ON Elnät Sverige AB avser att bygga en ny ledning mellan Hammarstrand och Kälarne, parallellt med befintlig 40kV ledningsgata L491. Breddningen av skogsgatan beräknas till 6m. På motsatt sida av det nya intrånget kommer även för befintlig ledning farliga träd att ersättas och avverkas.

Trädsäkring:

Uppdraget går ut på att inventera skogen längst med ledningsgatan, syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa enligt 2009 års skogsnorm. Inventering sker med hjälp av precisionsinstrument såsom ultraljuds- och lasermätare.

Inför uppdraget har samråd med Länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc. Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart. Har du ett tecknat och ett giltigt odlingsavtal vill vi att du informerar oss om detta.

Breddning/intrång

Breddningen kommer till största del vara 6m och är parallell med befintlig ledning. Berörda träd är uppmarkade med band samt färg. Skog och mark kommer att värderas enligt 2009-års skogsnorm. Markägare kommer att få en karta med en detaljerad översikt över dennes fastighet med beståndsindelning.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Träd inom inlöst bredd.
Två markeringar: Farligt kantträd inom 8 år.

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras (se exempel ersättningserbjudande). Det kommer att erbjudas Försäljning och Eget tillvaratagande.

Försäljning: Virket köps som rotpost. Ansjö ombesörjer avverkning antingen manuell- avverkning där då gran- och barrträd kommer att barkas för att upprätthålla skogsskyddet, eller maskinell- avverkning där berörd skog skördas och skotas fram för försäljning.

Eget tillvaratagande: Markägaren får ersättning i fördyrat tillvaratagande för att på egen hand tillvarataga de avverkade träden.

Vid delägd fastighet skickas erbjudande endast till en delägare. Har ni en kontaktperson delge oss gärna detta via kontaktformuläret.

Erbjudanden ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.
OBS! Om inget svar erhålles från er kommer den berörda vegetationen fällas och barkas för att följa skogsskyddet.

Vidta stor försiktighet vid arbete i närheten av kraftledning. Alla träd skall fällas som om de når fram till fasledning.

Avverkningen påbörjas under hösten 2016 vilket innebär att bilar kommer att vara parkerade på skogsvägar i din närhet och att personal kommer att röra sig efter ledningen för fältarbete.

Synpunkter, särskild hänsyn samt frågor lämnas med fördel genom kontaktformuläret nedan. 

Områdeskarta

Karta Storfinnforsen-Ögonfägnaden

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta E -post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10  Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB