51102

Nysäter-Jenåsen L150

Projektet avser: Skog- och markvärdering

Utförandeperiod: 2016-2017

 Sträckning:Bredd:
 Nysäter-Jenåsen40m

Uppdrag

Inom E.ON Elnät Sverige AB´s koncessionsområde skall en ny 130 kV ledning byggas för att ansluta ny vindkraft till stamnätet. 

Ansjö Skog & Markkonsult AB har på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB fått i uppdrag att utföra skogs- och markvärdering inför byggnationen.

Ledningen kommer att byggas mellan ställverket i Nysäter upp till Jenåsen. Ledningen byggs parallellt med befintlig 400 kV som ägs av SVK. Bredden för intrånget beräknas till 40m. Då ledningen byggs parallellt med befintlig ledning så överlappar det nya intrånget den sedan tidigare inlösta skogsgatan, vilket leder till att mindre skog och mark kommer att tas i anspråk. Vid något enstaka område kommer den nya kraftledningen att gå själv och där kommer en 40m gata krävas.

Kraftledning skall även trädsäkras, detta betyder att långa träd utanför skogsgatan kommer att lösas in för att stormsäkra elleverensen.

Under utförandeperioden kommer personal att röra sig i området och befintliga vägar kommer att nyttjas. Information angående bommar eller andra hinder länmas med fördel genom kontaktformuläret nedan. 

Tidsplan

Arbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara färdigställt under hösten. 

Intrång

Intrånget kommer till största del vara 35m och är parallell med befintlig ledning. Skog och mark kommer att värderas enligt 2009-års skogsnorm. Markägare kommer att få en karta med en detaljerad översikt över dennes fastighet med beståndsindelning.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Träd inom inlöst bredd.
Två markeringar: Farligt kantträd inom 8 år.

Trädsäkring

Uppdraget går ut på att inventera skogen längst med ledningsgatan, syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa enligt 2009 års skogsnorm. Inventering sker med hjälp av precisionsinstrument såsom ultraljuds- och lasermätare.

Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart. 

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande gällande skog och mark samt ett markupplåtelseavtal att göras. 

Gällande hanteringen av skogen kommer det att erbjudas två alternativ:

Försäljning: Virket köps som rotpost. Ansjö ombesörjer avverkning antingen manuell- avverkning där då gran- och barrträd kommer att barkas för att upprätthålla skogsskyddet, eller maskinell- avverkning där berörd skog skördas och skotas fram för försäljning.

Eget tillvaratagande: Markägaren får ersättning i fördyrat tillvaratagande för att på egen hand tillvarataga de avverkade träden.

 

Synpunkter, särskild hänsyn samt frågor lämnas med fördel genom kontaktformuläret nedan. 

Områdeskarta

Karta Storfinnforsen-Ögonfägnaden

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB