51095- Rätan - Länsterhöjden/Storflötten

Projektet avser: Skogs- och markvärdering samt avverkning

Utförandeperiod: Höst 2016 - Vår 2017

 Sträckning:Bredd:
 Rätan-Länsterhöjden/Storflötten40m

Uppdrag

Ansjö Skog & Markkonsult AB har fått i uppdrag av Jämtkraft Elnät AB att utföra skogs- och markvärdering inför byggnation av ny 220kV kraftledning för ansluta ny vindkraft. 

Jämtkraft avser att bygga en ny ledning mellan Rätans kraftstation och Länsterhöjden/Storflötten fördelningsstation för anslutning av vindkraft till stamnätet. Skogsgatans bredd beräknas till 40m. Farliga kantträd (trädsäkring) kommer också att inventeras och åtgärdas för att upprättahålla driftsäkerhet.

Under utförandeperioden kommer personal, fordon samt helikoptrar att röra sig i området och befintliga vägar kommer att nyttjas. Information angående bommar eller andra hinder länmas med fördel genom kontaktformuläret nedan.

Intrång

Skogsgatan beräknas till 40m. Berörda träd är uppmarkade med färg. Skog och mark värderas enligt 2009-års skogsnorm. Markägare kommer att få en karta med en detaljerad översikt över dennes fastighet med beståndsindelning.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Träd inom inlöst bredd.
Två markeringar: Farligt kantträd inom 8 år.

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras (se exempel ersättningserbjudande). Det kommer att erbjudas Försäljning och Eget tillvaratagande.

Försäljning: Virket köps som rotpost. Ansjö ombesörjer avverkning antingen manuell- avverkning där då gran- och barrträd kommer att barkas för att upprätthålla skogsskyddet, eller maskinell- avverkning där berörd skog skördas och skotas fram för försäljning.

Eget tillvaratagande: Markägaren får ersättning i fördyrat tillvaratagande för att på egen hand tillvarataga de avverkade träden.

Erbjudanden ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.

Vidta stor försiktighet vid arbete i närheten av kraftledning. Alla träd skall fällas som om de når fram till fasledning.

Avverkningen skall påbörjas under vintern 2016/2017 vilket innebär att bilar kommer att vara parkerade på skogsvägar i din närhet och att personal kommer att röra sig efter ledningen för fältarbete.

Trädsäkring:

Uppdraget går ut på att inventera skogen längst med ledningsgatan, syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa enligt 2009 års skogsnorm. Inventeringen sker m.h.a data från laserskanning där träden idenfieras och sedan mäts i fält. 

 

Synpunkter, särskild hänsyn samt frågor lämnas med fördel genom kontaktformuläret nedan. 

Områdeskarta

Karta Storfinnforsen-Ögonfägnaden

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB