51185- SL412

Projektet avser: Skogsbesiktning regionnät

Utförandeperiod: Skogsbesiktning under vinter 2016/2017

Sträckning:
SL412 Haxäng

Uppdrag

Ansjö ska på uppdrag av Jämtkraft Elnät AB utföra skogsbesiktning av ledningsnät SL412. Syftet med skogsbesiktningen är att förebygga störningar i elförsörjningen. Skogliga åtgärder är ett viktigt led i arbetet för att öka leveranssäkerheten.

Skogsbesiktning:

Uppdraget går ut på att inventera skogen utanför engångsersatt område. Stämplingens syfte är att syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa enligt 2009 års skogsnorm. Inventering sker med hjälp av precisionsinstrument såsom ultraljuds- och lasermätare.

Inför uppdraget har samråd med Länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc. Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Träd inom inlöst bredd.
Två markeringar: Farligt kantträd inom 8 år.

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras (se exempel ersättningserbjudande). Det kommer att erbjudas Försäljning och Eget tillvaratagande.

Försäljning: Virket köps som rotpost. Ansjö ombesörjer avverkning antingen manuell- avverkning där då gran- och barrträd kommer att barkas för att upprätthålla skogsskyddet, eller maskinell- avverkning där berörd skog skördas och skotas fram för försäljning.

Eget tillvaratagande: Markägaren får ersättning i fördyrat tillvaratagande för att på egen hand tillvarataga de avverkade träden.

Vid delägd fastighet skickas erbjudande endast till en delägare. Har ni en kontaktperson delge oss gärna detta via kontaktformuläret.

Erbjudanden ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.
OBS! Om inget svar erhålles från er kommer den berörda vegetationen fällas och barkas för att följa skogsskyddet.

Vidta stor försiktighet vid arbete i närheten av kraftledning. Alla träd skall fällas som om de når fram till fasledning.

Synpunkter, särskild hänsyn samt frågor lämnas med fördel genom kontaktformuläret nedan. 

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Kälarne, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Stationsvägen 13A, 844 61 Kälarne Karta E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10  Organisationsnummer: 556519-6853

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB