51230-WT1741

Projektet avser: Trädsäkring regionnät
Utförandeperiod: Start V.17 - 2017

 Sträckning:Bredd:
ZL8S1Stenungsund-Svenäcker22-46m
ZL8S5Stenungsund-Orust40m
ZL8S8Stenungsund-Perstorp44m
TL686Stenungsund-Kolhätt-Ängås32-40m
TL687Stenungsund-Rinnela40m
TL687Kolhättan-Ängås40m
TL687Ljungskile-Ramseröd40m

Uppdrag

Ansjö ska på uppdrag av Vattenfall Eldistribution, utföra trädsäkring av ledningsnät WT1741.Ledningssträckning och bredd på skogsgata enligt ovan.

Uppdraget går ut på att inventera skogen längst med ledningsgatan, syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa med för tidig avverkning samt fördyrat tillvaratagande enligt 2009 års skogsnorm. Inventering sker med hjälp av precisionsinstrument såsom ultraljuds- och lasermätare.

Inför uppdraget har samråd med Länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc. Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart. Har du ett tecknat och ett giltigt odlingsavtal vill vi att du informera oss om detta.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Farligt kantträd inom 9år.
Markering FF: Farligt kantträd vid mättillfället.
Vertikalt streck: Röjbredd, gräns för skogsgata
Bokstaven A: (Arborist) Trädet kommer att toppas eller beskäras.

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras. Detta ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.
OBS! Om inget svar erhålles från er kommer den berörda vegetationen fällas och barkas för att följa skogsskyddet.

Ersatta träd som ej har tillvaratagits av er kommer att fällas och lämnas i samband med den kommande underhållsröjningen. Sista datum för egen avverkning kommer att meddelas i samband med ersättningserbjudandet.

Vegetation inom tidigare inlöst bredd kommer ej att ersättas. Är denna skog inte tillvaratagen av er kommer den att fällas och barkas. Observera att det kan finnas gagnvirke i ledningsgatan på din fastighet. 

Vidta stor försiktighet när ni utför arbete i närheten av kraftledningen. Alla träd skall fällas som om de når fram till fasledarna.

Områdeskarta

Markkarta 50779-WT1542

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB