51218 - LG107 Timmersdala-Vrestorp

Projektet avser: Trädsäkring stamnät
Start: Helikoptertoppning av akuta träd kommer att ske den 1/5 2018

 

 Sträckning:Bredd:
LG107Timmersdala-Vrestorpvar.

Uppdaterad information

Vid skogsbesiktningen har ett stort antal akuta träd identifierats. Med akuta träd menas träd som dagen för besiktningen når kraftledningen och medför en stor fara för driftsäkerheten.

Detta medför att dessa träd måste åtgärdas innan ordinarie avverkning. Därför kommer dessa akuta träd att toppas m.h.a helikopter och en specialtillverkad såg för att sedan avverkas vid ordinarie avverkning.

Ytterligare information och datum kommer innan åtgärden påbörjas.

OBS! 
Helikoptern bullrar och kan störa djur i närområdet.
Meddela oss gärna om du vet att det finns bullerkänsliga djur
(exempelvis hästar) i närheten så att vi kan ta hänsyn till dem.
Tänk också på att inte vistas i närheten av toppningsarbetet
eftersom toppar kan falla ner.

Uppdrag

Ansjö ska på uppdrag av Svenska Kraftnät, utföra trädsäkring av ledningsnät LG107.Ledningssträckning och bredd på skogsgata enligt ovan.

Uppdraget går ut på att inventera skogen längst med ledningsgatan, syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa med för tidig avverkning samt fördyrat tillvaratagande enligt 2009 års skogsnorm. Inventering sker med hjälp av precisionsinstrument såsom ultraljuds- och lasermätare.

Inför uppdraget har samråd med Länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc. Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart. Har du ett tecknat och ett giltigt odlingsavtal vill vi att du informera oss om detta.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Träd inom inlöst bredd
Två markeringar: Farligt kantträd inom 9år. 
Tre markeringar: Farligt kantträd vid mättillfället.

 

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras. Detta ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.
OBS! Om inget svar erhålles från er kommer den berörda vegetationen fällas och barkas för att följa skogsskyddet.

Områdeskarta

Karta 51214 - LG103

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB