51399- LG104

Projektet avser: Underhållsröjning av stamnät

Utförandeperiod: Start v.17

Helikoptertoppning av akuta träd kommer att ske 2-3/5 2018

 

Sträckning
Borgvik-Skogssäter

Uppdaterad information

Med hjälp av laserscanning har en inventering av ledningsgatan utförts. Vid denna inventering har ett antal akuta träd identifierats. Med akuta träd menas träd som dagen för besiktningen når kraftledningen och medför en stor fara för driftsäkerheten.

Detta medför att dessa träd måste åtgärdas innan ordinarie avverkning. Därför kommer dessa akuta träd att toppas m.h.a helikopter och en specialtillverkad såg för att sedan avverkas vid ordinarie avverkning.

OBS! 
Helikoptern bullrar och kan störa djur i närområdet.
Meddela oss gärna om du vet att det finns bullerkänsliga djur
(exempelvis hästar) i närheten så att vi kan ta hänsyn till dem.
Tänk också på att inte vistas i närheten av toppningsarbetet
eftersom toppar kan falla ner.

Uppdrag

Ansjö ska på uppdrag av Svenska Kraftnät utföra underhållröjning av ledningsnät LG104.

All högväxande vegetation inom skogsgatan kommer att röjas, till viss del kan lågväxande vegetation och bärbuskar sparas så länge de inte utgör hot mot ledningens drift.

Röjd vegetation tillfaller markägaren, vid tomter, vägar och betesmark kommer avfall att dras ihop och läggas i högar för underlätta för markägaren att ta tillvara på riset.

Inför uppdraget har samråd med länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc.

Äger du julgransodlingar i ledningsgatan vill vi att du kontaktar oss. Då undviker vi missförstånd vid röjningen. Är fastigheten uthyrd och har en elledning på tomten vill vi att du informerar hyresgästen. Finns vägbom är vi tacksamma för upplysning om var vi kan låna nyckel eller kod. Är du inte längre ägare till fastigheten, är vi tacksamma om du meddelar oss detta. Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.

Har du några synpunkter eller frågor, meddela oss med fördel detta via nedanstående kontaktformulär.

Områdeskarta

Karta 51069- EL25 Enafors-Ånn

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB