N60650- LG071

Projektet avser: Underhållsröjning samt skogsbesiktning av stamnät

Utförandeperiod: Röjning 2018
                              Avverkning Borlänge-Rämshyttan start v. 22 2020
                              Delen Rämshyttan och söderut avverkas med start
                              v.31 2021
                              Kompletterande avverkning 2022/2023    

Sträckning
Borlänge-Malingsbo

Uppdaterad information

På grund av felande utrustning har en kompletterande skogsbesiktning utförts under vår/sommar 2022. Till de markägare som berörs av detta har ett kompletterande ersättningserbjudande skickats ut.

Uppdrag

Ansjö ska på uppdrag av Svenska Kraftnät utföra underhållröjning av ledningsnät LG071.

All högväxande vegetation inom skogsgatan kommer att röjas, till viss del kan lågväxande vegetation och bärbuskar sparas så länge de inte utgör hot mot ledningens drift.

Röjd vegetation tillfaller markägaren, vid tomter, vägar och betesmark kommer avfall att dras ihop och läggas i högar för underlätta för markägaren att ta tillvara på riset.

Inför uppdraget har samråd med länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc.

Äger du julgransodlingar i ledningsgatan vill vi att du kontaktar oss. Då undviker vi missförstånd vid röjningen.
Är fastigheten uthyrd och har en elledning på tomten vill vi att du informerar hyresgästen.
Finns vägbom är vi tacksamma för upplysning om var vi kan låna nyckel eller kod.
Om ni har en anläggning som vattenbrunn, avloppsanläggning eller annat i ledningsgatan eller dess närhet är det bra om ni märker upp dessa och informerar oss om detta. Märk gärna upp på ett sätt som syns även om marken är snötäckt och vädret dåligt, och märk inte i vegetation som ska röjas ner. Om någon annan har en anläggning på er mark ber vi er att vidarebefordra denna uppmaning till dem.
Är du inte längre ägare till fastigheten, är vi tacksamma om du meddelar oss detta.
Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.

Skogsbesiktning

Efter utförd röjning kommer ledningen också att besiktas avseende farliga kantträd i sidoområdena.
Uppdraget går ut på att inventera skogen längs med ledningsgatan, syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa med för tidig avverkning samt fördyrat tillvaratagande enligt 2018 års skogsnorm. Inventering sker med hjälp av precisionsinstrument såsom ultraljuds- och lasermätare.

Särskild hänsyn kan tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart. Har du ett tecknat och ett giltigt odlingsavtal vill vi att du informera oss om detta.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Träd inom inlöst bredd
Två markeringar: Farligt kantträd inom 9år. 
Tre markeringar: Farligt kantträd vid mättillfället.

 

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras. Detta ska skrivas under och returneras. Avtal skickas endast till en delägare per fastighet.
Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.
OBS! Om inget svar erhålles från er kommer den berörda vegetationen fällas och barkas för att följa skogsskyddet.

Har du några synpunkter eller frågor, meddela oss med fördel detta via nedanstående kontaktformulär.

Områdeskarta

Karta 51069- EL25 Enafors-Ånn

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB