51526- JL7s5 Odensala-Häggvik

Projektet avser: Trädsäkring regionnät

Utförandeperiod: 

Sträckning:Bredd
JL7s5 Odensala-Häggvik  

Uppdrag

Ansjö Skog och Markkonsult AB ska, på uppdrag av ledningsägaren Staten Trafikverket, utföra underhåll av ledningsnät JL7s4, se sträckning ovan.

Vid tidigare utförd skogsbesiktning har farliga kantträd, utanför ledningsgatan, stämplats ut och markerats med färg. Syftet med åtgärden är att behålla ledningen trädsäker för att öka personsäkerheten samt undvika allvarliga driftstörningar. Skogliga åtgärder är ett viktigt led i arbetet för att öka leveranssäkerheten.

Underhållsåtgärden sker med ett intervall om ca 8 år varför det är viktigt att utstämpling och avverkning sker med hänsyn till kommande års tillväxt.

Inför uppdraget har samråd med länsstyrelsen upprättats.
Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc.

Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart.

Har du ett tecknat odlingsavtal i ledningsgatan vill vi att ni skriftligen bekräftar om odlingen skall vara kvar, då undviker vi missförstånd vid underhållet. I annat fall kan odlingen komma att avverkas.
Är fastigheten uthyrd och har en elledning på tomten vill vi att du informerar hyresgästen.
Om tillträde hindras på grund av vägbom är vi tacksamma för upplysning om var vi kan låna nyckel eller kod.
Är du inte längre ägare till fastigheten, är vi tacksamma om du meddelar oss detta.
Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras. Detta ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.

Har du några synpunkter eller frågor, meddela oss med fördel detta via nedanstående kontaktformulär.

 

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB