52094- CT2021

Projektet avser:  Skogsbesiktning regionnät

Utförandeperiod: 2020, med start under april månad

Sträckning:Bredd
KL52s1 Horndal-Hofors Västra30 m
KL52s2 Hofors Västra-Hofors30 m
KL54s1 Horndal-Långshyttan30 m
KL54s2 Långshyttan-Hofors Västra30 m
KL54s3 Hofors Västra-Hofors30 m
YL50 Hofors Västra-Jädraåsvarierande
YL50s9 Avgr. Lumsheden-Mobyåsen40 m
YL52 Hofors Västra-Ånglarna 40 m
YL53 Hofors Västra-Horndal40 m
ÄL3s5 Hofors Västra-St 6330 m

Uppdrag

Ansjö ska på uppdrag av Vattenfall Eldistribution, utföra trädsäkring av ledningsnät CT2021. Ledningssträckning och bredd på skogsgata enligt ovan.

Uppdraget går ut på att inventera skogen längs med ledningsgatan, syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa med för tidig avverkning samt fördyrat tillvaratagande enligt 2018 års skogsnorm. Inventering sker med hjälp av precisionsinstrument såsom ultraljuds- och lasermätare.

Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc.
Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart. Har du ett tecknat och ett giltigt odlingsavtal vill vi att du informera oss om detta.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Träd inom inlöst bredd
Två markeringar: Farligt kantträd inom 9år.
FF: Farligt kantträd vid mättillfället.
Bokstaven A: (Arborist) Trädet kommer att toppas eller beskäras.

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras. Detta ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.
OBS! Om inget svar erhålles från er kommer den berörda vegetationen fällas och barkas för att följa skogsskyddet.

Ersatta träd som ej har tillvaratagits av er kommer att fällas och lämnas i samband med den kommande underhållsröjningen. Sista datum för egen avverkning kommer att meddelas i samband med ersättningserbjudandet.

Vidta stor försiktighet när ni utför arbete i närheten av kraftledningen. Alla träd skall fällas som om de når fram till fasledarna.

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB