52375- CT2124 Norr

Projektet avser:  Underhåll regionnät

Utförandeperiod: Planerad start för skogsbesiktning april 2021

Sträckning:Bredd
ÄL4 S4 Kolbotten-Gärtuna 70kV22-38 m
ÄL5 S6 Gärtuna-Kolbotten 70kV40 m
ÄL91 S1 Kolbotten-Lindhov 70kV34-48 m
ÄL91 S2 Lindhov-Flemingsberg 70kV34-48 m
ÄL91 S3 Lissma-Flemingsberg 70kV30-46 m
ÄL91 S8-9 Masmo-Botkyrka 70kV35-40 m
ÄL92 S1 Kolbotten-Södertälje 70kV28-44 m
ÄL92 S2 Södertälje-Scania 70kV20-32 m
ÄL92 S3 Avgr. Blombacka-Scania 70kV  
ÄL92 S6 Avgr. Blombacka-Södertälje 70kV  
ÄL92 S6P Hovsjö-St 285 Almnäs 70kV20 m
ÄL92 S6Q Hovsjö-St285 Almnäs 70kV16-24 m
ÄL97 Kolbotten-Södertälje 70kV36 m
ÄL435 Södertälje-Gärtuna 20kV  
ÄL508 Masmo-Botkyrka 20kV35-40 m
ÄL908 Lindhov-Träkvista 20kV10-30 m

Uppdrag

Ansjö ska på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB, utföra trädsäkring av ledningsnät CT2124 Norr. Ledningssträckning och bredd på skogsgata enligt ovan.

Uppdraget går ut på att inventera skogen längs med ledningsgatan, syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa med för tidig avverkning samt fördyrat tillvaratagande enligt 2018 års skogsnorm. Inventering sker med hjälp av precisionsinstrument såsom ultraljuds- och lasermätare.

Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc. Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart.
Har du ett tecknat och ett giltigt odlingsavtal vill vi att du informerar oss om detta.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Farligt kantträd i gatan.
Två markeringar: Farligt kantträd utanför gatan
FF: Farligt kantträd vid mättillfället.
Bokstaven A: (Arborist) Trädet kommer att toppas eller beskäras.

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras. Detta ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.
OBS! Om inget svar erhålles från er kommer den berörda vegetationen fällas och barkas för att följa skogsskyddet.

Ersatta träd som ej har tillvaratagits av er kommer att fällas och lämnas i samband med den kommande avverkningen.
Sista datum för egen avverkning kommer att meddelas i samband med ersättningserbjudandet.
Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.

Vegetation inom tidigare inlöst bredd kommer ej att ersättas. Är denna skog inte tillvaratagen av er kommer den att fällas och barkas. Observera att det kan finnas gagnvirke i ledningsgatan på din fastighet.

Vidta stor försiktighet när ni utför arbete i närheten av kraftledningen. Alla träd skall fällas som om de når fram till fasledarna.

Har du några synpunkter eller frågor, meddela oss med fördel detta via nedanstående kontaktformulär.

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB