N60893- HL43 Hissmofors-Föllinge-Foskvattnet

Projektet avser: Underhållsröjning samt skogsbesiktning av regionnät

Utförandeperiod: Planerad start för röjning v. 18 2022
                               Planerad avverkning hösten 2023

Sträckning:Bredd
HL43 Hissmofors-Föllinge-Foskvattnet 40kV22m

Uppdrag

På uppdrag av Jämtkraft Elnät AB ska skogsbesiktning och underhållsröjning av ledningsnät HL43 utföras. Syftet med skogsbesiktningen är att förebygga störningar i elförsörjningen. Skogliga åtgärder är ett viktigt led i arbetet för att öka leveranssäkerheten.

Underhållsröjning:

På uppdrag av Jämtkraft Elnät AB ska underhållsröjning av ledningsnät HL43 utföras, ledningssträckning och bredd på skogsgatan enligt ovan.
Röjningen kommer att utföras av Alfa Skogsservice.

All högväxande vegetation inom skogsgatan kommer att röjas, till viss del kan lågväxande vegetation och bärbuskar sparas så länge de inte utgör hot mot ledningens drift.

Viss vegetation som bedöms särskilt farlig i sidområdet, utanför skogsgatan, kan komma att fällas, så som lutande träd och annan farlig vegetation.
Skogsskyddet åligger Jämtkraft att upprätthålla.

Röjd vegetation tillfaller markägaren. I trädgårdar (med trädgård avses skött tomtyta i direkt anslutning till bostadshuset) kommer avfall att dras ihop och läggas i högar för att underlätta för markägaren att ta tillvara på riset.

Inför uppdraget har samråd med länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc.

Äger du julgransodlingar i ledningsgatan vill vi att du kontaktar oss. Då undviker vi missförstånd vid röjningen.
Är fastigheten uthyrd och har en elledning på tomten vill vi att du informerar hyresgästen.
Finns vägbom är vi tacksamma för upplysning om var vi kan låna nyckel eller kod. 
Är du inte längre ägare till fastigheten, är vi tacksamma om du meddelar oss detta.
Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.

Har du några synpunkter eller frågor, meddela oss med fördel detta via nedanstående kontaktformulär.

 

Skogsbesiktning:

Uppdraget går ut på att inventera skogen utanför engångsersatt område. Skogsbesiktningens syfte är att syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa enligt 2018 års skogsnorm.
Inventering sker med hjälp av precisionsinstrument såsom ultraljuds- och lasermätare.

Inför uppdraget har samråd med Länsstyrelsen upprättats.
Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc. 
Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Träd inom inlöst bredd.
Två markeringar: Farligt kantträd inom 8 år.

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras. Det kommer att erbjudas Försäljning och Eget tillvaratagande.

Försäljning: Virket köps som rotpost. Ansjö ombesörjer avverkning, antingen manuell avverkning där då gran- och barrträd kommer att barkas för att upprätthålla skogsskyddet, eller maskinell avverkning där berörd skog skördas och skotas fram för försäljning.

Eget tillvaratagande: Markägaren får ersättning i fördyrat tillvaratagande för att på egen hand tillvarataga de avverkade träden.

Vid delägd fastighet skickas erbjudande endast till en delägare. Har ni en kontaktperson delge oss gärna detta via kontaktformuläret.

Erbjudanden ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.
OBS! Om inget svar erhålles från er kommer den berörda vegetationen fällas och barkas för att följa skogsskyddet.

Vidta stor försiktighet vid arbete i närheten av kraftledning. Alla träd skall fällas som om de når fram till fasledning.

Synpunkter, särskild hänsyn samt frågor lämnas med fördel genom kontaktformuläret nedan. 

 

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB