B10462- Rydaholm

Projektet avser: Underhållsröjning av lokalnät

Utförandeperiod: Beräknad start v.6 2024

 

Område:Bredd högspänningBredd lågspänning
Rydaholm8m4m

Uppdrag

Martin Spjuths Skog & Marktjänst AB ska på uppdrag av E.ON Energidistribution AB utföra underhållröjning av ledningsnät Rydaholm, ledningssträckning och bredd på skogsgatan enligt ovan.

All högväxande vegetation inom skogsgatan kommer att röjas, till viss del kan lågväxande vegetation och bärbuskar sparas så länge de inte utgör hot mot ledningens drift.

Ledningen kan även komma att kvistas med kvistsåg, detta för att bespara träd i sidområdet men ändock hålla ledningen driftsäker.
Kvistning kommer att utföras för att inte kvistar och grenverk ska växa in i fasledarna, 1-2m avstånd vid spänning >0,4kv och 0-1m avstånd vid spänning <0,4kv.
 

Viss vegetation som bedöms särskilt farlig i sidområdet utanför skogsgatan kan komma att fällas, så som lutande träd, snöböjar och annan farlig vegetation. Skogsskyddet åligger entreprenören att upprätthålla.

Röjd vegetation tillfaller markägaren. Vid tomter, vägar och betesmark kommer avfall att dras ihop och läggas i högar för underlätta för markägaren att ta tillvara på riset.

Inför uppdraget har samråd med länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc.

Äger du julgransodlingar i ledningsgatan vill vi att du kontaktar oss. Då undviker vi missförstånd vid röjningen.
Är fastigheten uthyrd och har en elledning på tomten vill vi att du informerar hyresgästen.
Finns vägbom är vi tacksamma för upplysning om var vi kan låna nyckel eller kod. 
Är du inte längre ägare till fastigheten, är vi tacksamma om du meddelar oss detta.
Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.

Har du några synpunkter eller frågor, meddela oss med fördel detta via nedanstående kontaktformulär.

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB