B10426- Hörby-Häglinge

Projektet avser: Underhållsröjning regionnät

Utförandeperiod: Beräknad start v.11 2024

Sträckning:Bredd:
Hörby-Häglinge39 m

Uppdrag

Ansjö ska på uppdrag av E.ON Energidistribution AB, utföra bottenröjning av ledningsnät 130kV Hörby-Häglinge. Ledningssträckning och bredd på skogsgata enligt ovan.

Bottenröjning:

Ansjö ska på uppdrag av E.ON Energidistribution AB, utföra underhållsröjning av ledningsnät 130kV Hörby-Häglinge, ledningssträckning och bredd på skogsgata enligt ovan.

Inför uppdraget har samråd med Länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc.
Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart.
Har du ett tecknat och ett giltigt odlingsavtal vill vi att du informerar oss om detta.

All vegetation upp till och med 8 cm i brösthöjd (DBH) kommer att röjas, såtillvida inte giltigt odlingsavtal finns upprättat eller att synpunkt från berörd markägare (eller dess ombud) tillkännagivits Ansjö. 
Sådan synpunkt kan med fördel lämnas via nedanstående kontaktformulär.
 

Röjd vegetation tillfaller markägaren. Vid tomter, vägar och betesmark kommer avfall att dras ihop och läggas i högar för underlätta för markägaren att ta tillvara på riset.

Äger du julgransodlingar i ledningsgatan vill vi att du kontaktar oss. Då undviker vi missförstånd vid röjningen.
Är fastigheten uthyrd och har en elledning på tomten vill vi att du informerar hyresgästen.
Finns vägbom är vi tacksamma för upplysning om var vi kan låna nyckel eller kod. 
Är du inte längre ägare till fastigheten, är vi tacksamma om du meddelar oss detta.
Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.
 

Områdeskarta

Markkarta 50779-WT1542

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB